tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

צור קשר

עורך דין תומר חג'בי

צוואה הדדית

צוואה הדדית נערכת מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר, בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי.

הצוואה יכולה להיערך על גבי מסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים, והיא אינה מחייבת את המצווים לתוכן זהה או חלוקה שווה, אולם מאחר ועיקרה של צוואה הדדית היא הסתמכות של בני הזוג על הוראות הצוואה של בן/בת הזוג, תוכן הצוואה צריך להיות ידוע לשני בני הזוג ועל הצוואות להיחתם באותו המועד.

לדוגמא:

1. אדם מצווה את כל רכושו לאשתו, כאשר הוא יודע שאשתו מורישה לו בצוואתה את כל רכושה.

2. אדם מצווה את כל רכושו לאשתו, כאשר הוא יודע שאשתו מורישה בצוואתה את כל רכושה לילדיהם.

בני הזוג יכולים לקבוע בצוואה הדדית כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

לדוגמא: צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים (ילדים או כל אדם אחר) או ישירות לצדדים שלישיים.

שינוי צוואה הדדית – חוק הירושה

צוואה הדדית מגבילה את אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני, ומאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד.

ישנה הבחנה בין מצב בו בן הזוג מעוניין לשנות את הצוואה ההדדית כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב שבן זוגו כבר נפטר. ההבחנה נובעת מבחינת היכולת של בן הזוג לשנות את צוואתו.

1. שינוי צוואה על ידי אחד מבני הזוג -בעוד בן הזוג בחיים.

כאשר אחד מבני הזוג רוצה לבצע שינוי בצוואה עליו למסור הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי על מנת לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה.

מסירת הודעה על ידי אחד מבני הזוג, גורמת לכך שהצוואה ההדדית תהיה בטלה, כלומר לא יהיה לה תוקף אף ביחס להוראות בן הזוג השני וככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין, כאילו לא קיימת כל צוואה מבחינתו.

יש לשים לב כי במקרה שמצבו הקוגנטיבי של בן הזוג אינו מאפשר עוד לערוך צוואה חדשה ייתכן ולהודעה שנמסרה תהיה לא יהיה תוקף.

2. שינוי צוואה על ידי אחד מבני הזוג – בן הזוג אינו בין החיים.

כאשר אחד מבני הזוג רוצה לבצע שינוי בצוואה לאחר שבן זוגו נפטר, הוא לא יוכל לרשת את בן הזוג שנפטר.

2.1 שינוי צוואה לפני שירש את בן הזוג ולפני שקיבל את חלקו בעזבון כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי העזבון, כולו או חלקו, יועבר לבן הזוג הנותר בחיים, יהיה על בן זוג זה להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

2.2 שינוי צוואה אחרי שירש וקיבל את העזבון –  על בן הזוג להשיב לעזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

שינוי צוואה הדדית – התניות על חוק הירושה

חוק הירושה, מאפשר להכניס בצוואה הדדית הוראות המתנות על הוראות החוק המאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מהוראות הקבועות קבוע בחוק הירושה.

לדוגמא

ניתן להתנות כי השינוי של הצוואה על ידי אחד מבני הזוג יכול להיעשות לאחר הפטירה ללא צורך בוויתור על החלק שירש על פי הצוואה ההדדית.

הפקדת צוואה הדדית

ניתן לשמור את הצוואה ההדדית או להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה (הצוואה נמסרת למשמרת בלשכת הרשם ונשמרת בכספות שלהם).

ניתן לקבל את הצוואה בחזרה, ללא עלות ובכל עת (משיכת הצוואה אינה מביאה לביטולה, כל עוד לא בוטלה על ידי המצווה עצמו וכדין).

רק המצווים עצמם רשאים להפקיד את הצוואה ההדדית, על המצווים לגשת באופן אישי ללשכת הרשם לענייני ירושה ולהפקיד את הצוואה.

הפקדת הצוואה

· יש להצטייד בצוואה המקורית (בעריכת צוואה הדדית בשני מסמכים נפרדים יש להביא את שניהם).

· יש למלא בקשה להפקדה של צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה.

· בעת ההפקדה בני הזוג צריכים להזדהות באמצעות תעודת זהות.

· לאחר ההפקדה המפקיד יקבל אישור על ההפקדה.

· יש לשלם אגרה בגין הפקדת הצוואה.

* הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה.

**הפקדת הצוואה אינו מהווה אישור על כך שהיא קבילה, תקינה או חוקית מבחינה משפטית.

***מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מחליף חוות דעת משפטית.

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד