tomerLogo

תומר חג'בי
עו"ד מקרקעין

היטל השבחה

בדף זה הסבר מפורט בנושא היטל השבחה . לתנאים עבור פטור מהיטל השבחה לחצו כאן , מאמרים במיסוי נדל"ן בתחתית הדף.

** המידע הינו כללי בלבד ואינו תחליף ליעוץ משפטי. אני ממליץ לעוסקים בנושא לקבל ליווי אישי מותאם עבורכם.

תומר חג’בי – עורך דין מומחה מקרקעין המספק ליווי משפטי אישי כולל, מקיף ומקצועי לעסקת קנייה ומכירת דירה.

מהו היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה המוטל ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה על בעל נכס (או חוכר לדורות) במקרה של עלייה בשווי הנכס שלו (השבחה) שנגרמה בשל אחד מהמקרים הבאים:

  • אישור תכנית
  • אישור הקלה
  • אישור שימוש חורג

לדוגמא: בעקבות תכנית שאישרה הועדה המקומית זכאי כעת בעל דירה להוסיף ולבנות על גג הבניין חדר נוסף. אישור התוכנית המאפשרת את התוספת לדירה משביחה למעשה את דירת הבעלים ומעלה את שווי הדירה ובמקרה זה בעל הדירה יחויב בהיטל השבחה בגין ההשבחה שנוצרה מהתוכנית.

* במקרה של עלייה בשווי הנכס שלא כתוצאה מאחד המקרים המפורטים לעיל, לדוגמא בשל עליית מחירים בשוק הדיור, לא ייגבה היטל השבחה.

מהי מטרת היטל השבחה ?

היטל ההשבחה נועד לכיסוי הוצאות הועדה המקומית העוסקת בתכנון ופיתוח וכן עבור רכישת מקרקעין לצרכי ציבור.

על מי חלה חובת תשלום היטל ההשבחה?

חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על מי שהיה בעליו של הנכס בעת מתן אישור הועדה המקומית. במקרה של מכירת דירה התשלום יחול על המוכר, אך הצדדים רשאים לסכם ביניהם כי התשלום ישולם על ידי הקונה (הועדה המקומית שולחת את דרישת התשלום לבעל הנכס).

גובה היטל ההשבחה

גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מהרווח שנוצר לבעל הנכס כתוצאה מהתוכנית המשביחה.

המועד לחישוב שווי ההשבחה הוא היום בו אושרה התוכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג.

לצורך חישוב הרווח עליו יחול היטל ההשבחה יש להשוות בין שווי הנכס טרם הענקת הזכויות המשביחות לשווי הנכס לאחר קבלת הזכויות המשביחות. ההפרש שנוצר בין השניים הוא החלק החייב בהיטל השבחה.

חישוב עליית שווי הנכס בגין התוכנית המשביחה תיקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית, כאשר בעל הנכס רשאי להגיש שומה נגדית של שמאי מטעמו.

דוגמא לחישוב היטל השבחה:

שווי דירה טרם אישור תוכנית  2,500,000 ₪

בעקבות אישור תוכנית התווספו לדירה זכויות בניה אשר העלו את שווי הדירה לסך של 2,800,000 ₪

סך השבח שנוצר בעקבות אישור התוכנית הינו 300,000 ₪.

מאחר ושיעור היטל השבחה הינו 50% מהשבח שנוצר כתוצאה מאחת מפעולת התכנון בגינה ניתן לגבות היטל השבחה, היטל ההשבחה יעמוד על סך של 150,000 ₪.

מועד תשלום היטל השבחה

מועד תשלום היטל ההשבחה הוא ביום מימוש הזכויות.

יום מימוש הזכות  הינו כדלקמן:

  • יום מכירת הזכויות במקרקעין (למעט העברה ללא תמורה לקרוב או מכוח דין).
  • קבלת היתר בניה (שלא ניתן היה לקבלו אלמלא אישור תכנית)

יום תחילת השימוש בפועל (בהתאם לאישור שניתן בתוכנית המשביחה).

בירור מקדים לחבות בהיטל השבחה

בהתאם לתיקון 126 לחוק התכנון והבניה, ניתן להגיש לועדה המקומית בקשה לקבלת שומה לפני מכירה, בדיקה מקדמית זו תאפשר לדעת מבעוד מועד אם אתם צפויים לשאת בתשלום היטל השבחה עוד לפני התקשרות בעסקת מכר.

תשובה על גובה ההיטל תינתן תוך 90 יום. לשאלה האם בכלל יש השבחה, על הרשות להשיב תוך זמן סביר (בד"כ תוך 45 יום).

אישור היטל השבחה לטאבו

במקרה של מכירת נכס, אחד המסמכים שהמוכר מתחייב (במסגרת חוזה המכר) להמציא לקונה, הינו אישור  חתום ע"י הועדה המקומית המעיד כי שולמו כל חובות היטל ההשבחה על המקרקעין, או אישור המעיד כי אין חבות בהיטל השבחה. בהעדר אישור זה לא ניתן יהיה להשלים את רישום הזכויות על שם הקונה בטאבו.

הפחתת היטל השבחה

במקרה של חבות בהיטל השבחה, בעל הנכס רשאי לערער על השומה ולהגיש השגה הן על עצם החיוב בהיטל ההשבחה והן על גובה היטל ההשבחה שכפי שנקבע ע"י שמאי הועדה המקומית.

במקרה של השגה על שומה, בעל הנכס רשאי לפנות לשמאי מטעמו על מנת שזה יערוך שומה נגדית לועדה המקומית עם פניה למועצת השמאים לצורך מינוי שמאי מכריע. השמאי המכריע יערוך שומה מכרעת לאחר שיבחן את הנכס ואת טענות הצדדים.

*עפ"י חוק ניתן להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע או לפנות לועדת ערר בתוך 45 ימים מקבלת השומה.

קבלו ליווי אישי ומקצועי בנושאי הנדל"ן שלכם.  מה אתם מקבלים:

לקוחות מספרים

מאמרים נוספים במיסוי נדל"ן

מדרגות מס רכישה 2022

בדף זה הסברים ומידע על מדרגות המס ברכישת דירה. תכנון מס נכון יכול להוביל לחסכון של אלפי ועשרות אלפי שקלים. ובכל מקרה, חשוב שתהיו מוכנים ותקחו בחשבון את העלויות הצפויות.

להמשך קריאה »

אשמח שנדבר. אנא השאירו פרטים ואצור קשר

בדרך כלל אנחנו מנסים לחזור תוך יום עסקים. אם הנושא דחוף, תרגישו חופשי להרים טלפון או לשלוח הודעה בוואטאפ. תודה.

* מידע זה ישאר פרטי וישמש אותי לצרכי תקשורת בלבד